Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu danych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. informujemy:

  1. Spółdzielnia nie będzie udzielać informacji w jakichkolwiek sprawach dotyczących innych osób fizycznych, natomiast Spółdzielnia jest uprawniona do poinformowania zainteresowanej osoby jedynie o jej saldzie rozrachunkowym z tytułu opłat mieszkaniowych;
  2. Spółdzielnia nie będzie udzielała informacji swoim członkom o zadłużeniu innych osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni;

 

Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu

Jerzy Bobowik – Zastępca Prezesa Zarządu